Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.toptext.be, en die de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben.
1.2 De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.
1.3 Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.
1.4 Bij nietigheid van een bepaling zal deze worden vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de nietige bepaling.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Top-Text bvba. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 1 (één) maand na opmaak.
2.2 Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.3 Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Het honorarium voor vertalingen is doorgaans gebaseerd op een woord- of regeltarief. Voor bepaalde vertalingen en andere werkzaamheden wordt een uurtarief of een globaal tarief in rekening gebracht.
2.5 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte van Top-Text bvba of (indien geen offerte werd opgemaakt) door schriftelijke bevestiging van Top-Text bvba van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de 5 (vijf) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Top-Text bvba, bij gebreke waaraan de overeenkomst van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en waarbij Top-Text bvba wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid.
2.6 Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling wordt gesloten onder de voorwaarde dat Top-Text bvba, na inzage van de te vertalen tekst, binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog straffeloos kan opzeggen.

3. Honorarium en betaling

3.1 De klant is betalingsplichtig vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.
3.2 Behoudens andersluidende bepaling op de factuur, zijn facturen van Top-Text bvba betaalbaar in euro 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
3.3 Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.
3.4 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van het hoofdsaldo.
3.5 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Top-Text bvba het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
3.6. Klachten zijn pas ontvankelijk middels mededeling via aangetekend schrijven binnen de 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum. De poststempel vormt hiervoor het bewijs. Eens die termijn is overschreden, wordt geacht dat de klant de factuur heeft aanvaard, waardoor iedere laattijdige betwisting onontvankelijk wordt.

4. Levering en leveringstermijn

4.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, is Top-Text bvba niet gebonden door de leveringstermijnen opgegeven door de klant. Anderzijds zijn de door Top-Text bvba opgegeven leveringstermijnen eveneens louter indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst, noch vormt het een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding.
4.2 Vertalingen worden ofwel via fax of e-mail ofwel op uitdrukkelijk verzoek van de klant, persoonlijk aan de klant bezorgd. Kosten van postverzending of eventuele verzending per koerierdienst zijn ten laste van de klant.
4.3 Top-Text bvba kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.
4.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst is Top-Text bvba niet verplicht de uitgevoerde werken te bewaren na levering.

5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

5.1 Top-Text bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Top-Text bvba behoudt zich het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming, zonder dat de naam van deze personen kenbaar gemaakt moet worden.
5.3 Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Top-Text bvba is in dat geval gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
5.4 In geval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Top-Text bvba. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding voor de reeds geleverde prestaties volgens het overeengekomen tarief en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, behoudens het bewijs van grotere schade.
5.5 Voor elke vertaling zal Top-Text de woorden en spelling in erkende woordenboeken als correct beschouwen. Niettemin kan de klant vooraf zijn specifieke voorkeur geven over een bepaalde spelling of woordkeuze.
5.6 Indien een te vertalen tekst eigen afkortingen bevat, wordt de klant verzocht de betekenis hiervan mee te delen.
5.7 Elke vertaling wordt verricht met inachtneming van het beroepsgeheim, wat impliceert dat Top-Text bvba zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de klant, inhoud of prijsopgave aangaande een bestelling te verspreiden.

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daarover in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Top-Text bvba geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Top-Text bvba niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
6.2 Bij overmacht worden de verplichtingen van Top-Text bvba opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Top-Text bvba niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4 Indien Top-Text bvba bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Top-Text bvba gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De klant hoort alle vertalingen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Alle klachten in verband met de geleverde vertalingen moeten, op straffe van verval, binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. De formulering van een klacht bevrijdt de klant niet van zijn verplichting tot betaling.
7.2 Indien een klacht gegrond is, zal Top-Text bvba het geleverde werk verbeteren of vervangen binnen een redelijke termijn zonder één of andere schadevergoeding te moeten betalen.
7.3 Mochten er na onderzoek van de klacht door Top-Text bvba nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan Top-Text bvba of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF). De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.
7.4 Top-Text bvba wijst elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever of derden af voor schadegevallen die zich zouden voordoen naar aanleiding van of door toedoen van een onduidelijkheid, een vergissing of wat dan ook in de vertaling. Top-Text bvba kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet.

8. Auteursrechten

8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Top-Text bvba het auteursrecht op de door Top-Text bvba vervaardigde vertalingen en teksten. De klant vrijwaart Top-Text bvba tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.
8.2 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde vertaling vanaf het moment dat hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Tot dan is de klant er niet toe gerechtigd de geleverde vertalingen in de ruimste zin te gebruiken.

9. Toepasselijk recht

9.1 De rechtbanken en Hoven bevoegd voor het kanton en arrondissement Brugge zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen met betrekking tot of naar aanleiding van offertes, opdrachten, overeenkomsten, facturen, ... Alleen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden heeft rechtskracht.